Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Asmens duomenų apsauga

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kauno vandenys” asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, šiuo pranešimu informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Informacija aktuali: 2022-10-12

UAB „Kauno vandenys"

Duomenų apsaugos pareigūnas: Advokatų profesinė bendrija „APB PROTEGO”

Juridinio asmens kodas: 132751369

 
Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Jūsų asmens duomenys Teisiniai pagrindai
1. Geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei su tuo susijusių teisinių prievolių viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams vykdymo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai duomenys tvarkomi todėl, kad tai būtina su Jumis sudarytų sutarčių vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) duomenys tvarkomi vykdant Bendrovės teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose (BDAR 6 str. 1 d. (c) p. (konkretūs teisės aktai – LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, LR Geriamojo vandens įstatymas, LR Vandens įstatymas, LR Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas, LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.) asmens kodas tvarkomas tik turint Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
2. Mokėjimų už paslaugas apskaičiavimo ir administravimo bei įsiskolinimų administravimo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie nekilnojamojo turto objektą, duomenys, susiję su paslaugų teikimu, informacija apie asmenų kreditingumą, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai
3. Kitų teisės aktuose numatytų viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teisinių prievolių ir sutarčių su trečiaisiais asmenimis vykdymo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai
4. Prašymų nagrinėjimo bei informacijos apie bendrovės veiklą ir teikiamas paslaugas teikimo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie turtą, sandorius, šeiminę bei turtinę padėtį, suvartojimo rodikliai, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai arba kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate, teikdami prašymus, klausimus ir pan.
5. Tiesioginės rinkodaros ir klientų apklausų organizavimo tikslu Autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, kiti duomenys, kurių tvarkymą nustato teisės aktai tvarkoma tik turint Jūsų sutikimą, t.y. BDAR 6 str. 1 d. (a) p. nurodytu pagrindu
6. Bendrovės aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybės, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimo, kylančių ginčų nagrinėjimo, operatyvaus avarijų ir gedimų nustatymo ir likvidavimo tikslu Telefono numeris, pokalbio data ir laikas, kita informacija, kurią pateikiate telefoninio pokalbio metu tvarkoma Bendrovės, Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtiems interesams ginti (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) telefono pokalbių įrašai tvarkomi tik turint Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
7. Bendrovės turto bei asmenų apsaugos nuo galimų neteisėtų veiksmų ir nelaimingų atsitikimų tikslu Vaizdo įrašas

Kontaktai žiniasklaidai

Advokatų profesinė bendrija „APB Protego“

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: teisės aktų numatytais atvejais – atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (pvz. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, teisėsaugos institucijos) bei kitiems asmenims (antstoliai, teisines paslaugas teikiantys subjektai, profesinės sąjungos, komerciniai bankai, kita), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo numatytais atvejais – valstybės archyvams saugojimui, esant teisiniam ginčui – ginčus nagrinėjančioms institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

Asmens duomenų tvarkytojai

Atskiriems duomenų tvarkymo veiksmams atlikti Bendrovė turi teisę savo nuožiūra pasitelkti duomenų tvarkytojus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. Vienas iš Bendrovės pasitelktų duomenų tvarkytojų yra Kauno miesto paslaugų centras, UAB.

Asmens duomenų šaltinis

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų) ir, pagal poreikį arba kai tai nustatyta teisės aktuose, – trečiųjų asmenų (valstybės registrai, savivaldos institucijos, bendrojo naudojimo objektų valdytojai, projektų rengėjai, IS Infostatyba ir kt.).

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nurodytais terminais ar Bendrovės dokumentacijos plane nurodytais terminais. Kiti asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga aukščiau numatytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenų saugojimo terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie saugojimo terminus – www.kaunovandenys.lt skelbiamuose dokumentuose.

Informacija apie Jūsų teises nurodyta bendrovės interneto svetainėje www.kaunovandenys.lt skelbiamose Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse.

Informuojame, kad Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su bendrovės atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, Jūs turite teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).
Eiti prie turinio