Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „Kauno vandenys“ paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti ir valyti nuotekas.

Šių siekių įgyvendinimui įdiegėme ir nuolat tobuliname kokybės ir aplinkos vadybos sistemą, kuri atitinka LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartus.

Visi organizacijos darbuotojai bei asmenys, dirbantys organizacijos pavedimu, supažindinti su šia kokybės ir aplinkos apsaugos politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Generalinis direktorius
Ramūnas Petras Šulskus
2024 m. balandžio 29 d.

 • Patikimai tiekti vartotojams geros kokybės, atitinkantį higienos normas, geriamąjį vandenį.
 • Rinkti ir išvalyti Kauno miesto buitines, pramonines ir mišrias nuotekas iki nustatytų gamtosauginių reikalavimų, išsiskiriančias biodujas panaudojant elektros energijos ir šilumos gamybai, eksploatuoti nuotekų dumblo apdorojimo ir džiovinimo įrenginius, veikiančius modernių ir efektyvių technologijų pagrindu, plėsti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, didinti prisijungimo sąlygų išdavimą paviršinių nuotekų infrastruktūros įrengimui tvariai valomose ir tvarkomose teritorijose.
 • Laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, ieškoti geriausių išdžiovinto dumblo utilizavimo būdų.
 • Plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas Kauno mieste ir priemiesčiuose.
 • Nuolat mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai.
 • Gerinti gedimų bei avarijų prevenciją vandentiekio ir nuotekų tinkluose bei bendrovės padaliniuose.
 • Modernizuoti ir renovuoti bendrovės eksploatuojamą ilgalaikį turtą.
 • Tobulinti abonentų ir vartotojų aptarnavimo formas ir metodus.
 • Periodiškai vertinti kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo rezultatus.
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius bei vykdant taršos prevenciją
 • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų privalomųjų reikalavimų vykdymą.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, optimaliai naudoti darbo išteklius.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės ir aplinkos apsaugos politiką bei užtikrinti jos prieinamumą visuomenei.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
 • Sudaryti sąlygas dirbančiųjų idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.
 • Kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją.
Eiti prie turinio