Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Pranešimų kanalas

UAB „Kauno vandenys”, siekdama sudaryti sąlygas asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) saugiai pateikti informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, o taip pat savalaikiai ją ištirti, patraukti atsakomybėn kaltus darbuotojus ir užkirsti kelią nustatyto pažeidimo pasikartojimui ateityje, įdiegė vidinį informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūrą – Pranešimų kanalą.

Pranešėjai informaciją apie pažeidimus Bendrovėje gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. Užpildydami nustatytos formos elektroninę formą Bendrovės interneto svetainėje www.kaunovandenys.lt, skiltyje „Pranešimų kanalas”;
  2. Atsiųsdami pranešimą paštu, adresu Aukštaičių g.43, Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI”;
  3. Tiesiogiai kreipdamiesi į Kompetentingą subjektą (Aukštaičių g. 43, Kaunas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas, tel. +37037301708) Bendrovės darbo valandomis.

Pranešimas gali būti pateikiamas ir laisvos formos, tačiau jame turi būti nurodyta:

  1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  3. Asmens, pranešančio apie pažeidimą Bendrovėje vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  4. Jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

UAB „Kauno vandenys” garantuoja konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Kiekvienas atvejis bus išsamiai nagrinėjamas ir įvertinamas. Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Eiti prie turinio