Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Dažniausiai užduodami klausimai

Avarinė tarnyba

Kreiptis bendruoju telefono numeriu 0 800 20000 į Avarinę tarnybą arba elektroniniu paštu avarine.tarnyba@kaunovandenys.lt.

Kreiptis bendruoju telefono numeriu 0 800 20000 į Avarinę tarnybą arba elektroniniu paštu avarine.tarnyba@kaunovandenys.lt.

Namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita daugiabutį namą administruojanti įmonė). Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute, reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką, ar į daugiabutį namą administruojančią bendrovę.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, namą eksploatuojančios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame turi būti užfiksuoti vandens skaitiklio rodmenys plombos nuėmimo metu. Aktas turi būti surašytas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas Jums.

Likvidavus avariją, apie šį faktą turite nedelsiant mus informuoti klientų nemokamu aptarnavimo telefonu 0 800 20 000. Tada sutartu laiku į namus atvykęs specialistas vėl užplombuoja vandens skaitiklį.

Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose, stipriai pablogėjo geriamojo vandens kokybė, kviečiame nedelsiant pranešti nemokamu telefonu avarijoms registruoti 0 800 20000.

Jei apie planuojamus darbus iš bendrovės gavote informaciją iš anksto, tuomet prašome ir kviečiame pasirūpinti vandens atsargomis. Vandens atsargų turėkite tiek, kad jų užtektų ne tik sustabdžius vandens tiekimą, bet ir jį atnaujinus, kol bus šalinami neišvengiami darbų padariniai.

Drumstas vanduo gyventojams nėra pavojingas, tačiau naudoti jį gali būti nemalonu. Todėl tokį vandenį rekomenduojame gerti tik virintą. Vandens drumstumas po rekonstrukcijos ar avarijų likvidavimo tinkluose darbų (sustabdžius ir atnaujinus vandens tiekimą senuose vandentiekio tinkluose) yra gana dažnas ir neišvengiamas padarinys. Nors didžioji dalis susidrumstusio vandens po atliktų darbų ir yra išleidžiama pro vandens hidrantus, tačiau nedidelė dalis sudrumsto vandens gali patekti ir į gyventojų čiaupus. Drumstą vandenį sudaro mikroelementai ir mineralai: geležis, manganas, kalcis, magnis ir kt., kurie nėra pavojingi žmogaus sveikatai ar gyvybei, tačiau yra labai nepatrauklios išvaizdos.

Jei po nutraukto vandens tiekimo iš čiaupo pasigirsta neįprasti garsai – tai vamzdynuose susikaupęs oras. Išgirdus iš čiaupo sklindantį panašų garsą patariama atsukti čiaupą ir trumpai palaukti. Pradžioje iš čiaupo vanduo gali bėgti su pertrūkiais, tačiau šiek tiek palaukus, srovė išsilygins. Vandeniui pradėjus bėgti įprastai jo spalva gali būti pakitusi – vanduo gali būti susidrumstęs.

Jei po nutraukto vandens tiekimo pasikeitė vandens slėgis (silpnesnė nei įprastai vandens srovė), patikrinkite čiaupo sietelį (čiaupo gale esantį tinklelį). Čiaupo sietelį paprasta nusukti pasinaudojant santechniniu raktu ar replėmis. Atsukę ir nuėmę sietelį – išvalykite ant jo susikaupusias nuosėdas. Jei vandens slėgis pasikeitė visuose namuose esančiuose čiaupuose – problema gali būti susijusi su vandens skaitikliu. Tokiu atveju „Kauno vandenų“ brigados bus pasirengusios jums pagelbėti. Susisiekti su mumis ir praneškite apie vandens slėgio ar kokybės sutrikimus galite el. paštu info@kmpc.lt, tel. Nr. 0 800 20 000.

Vandens tyrimai

Šulinio vandenyje tiriami mokrobiologiniai rodikliai: žarniniai enterekokai, žarninės lazdelės (Escherichia coli), Koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius. Taip pat būtina ištirti nitritus, nitratus, amonį.

Geriamojo vandens gręžinyje tiriami mangano, geležies, nitritų, nitratų, amonio, savitojo elektros laidžio, pH, arseno rodikliai.

Vandenvietei priskirtus mikrorajonus rasite čia.

„Kauno vandenys“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens stebėseną. Bendrovės Vandens tyrimo laboratorijoje atliekami tiekiamo geriamojo vandens kokybės tyrimai, kurie vykdomi pagal geriamojo vandens stebėsenos planą, kuris kasmet derinamas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Kiekvieną dieną yra tiriami mėginiai iš visų Kauno miesto vandenviečių.

Kokybės rodikliai pateikiami bendrovės internetinėje svetainėje.

Vandens tyrimo laboratorijos adresas: Kleboniškio g. 1F, įvažiavimas į Eigulių vandenvietę iš Kleboniškio gatvės.

Pagal higienos normą HN24:2023 manganas ir geležis yra priskiriami indikatoriniams rodikliams.

PSO (Pasaulio sveikatos organizacija) įvertino geležies ir mangano poveikį žmonių sveikatai ir Geriamojo vandens kokybės vadove nurodoma, kad rekomenduojama geležies koncentracija geriamajame vandenyje nenustatyta. Išleistame dokumente „Geriamojo vandens kokybės rekomendacijos“ nurodyta, kad pavojaus sveikatai nėra, jei geležies koncentracija geriamajame vandenyje sudaro 2 mg/l (2000 µg/l). Mangano į sveikatą orientuota vertė yra 0,4 mg/l.

Be abejo, tai pablogina vandens juslines savybes – spalvos, skonio ir kvapo, todėl reikia siekti, kad rodiklių reikšmės neviršytų Higienos normoje nustatytų rodiklių ribinių verčių.

Tyrimų įkainius galite rasti čia. Šioje skiltyje taip pat galite rasti mėginių priėmimo laiką.

Vartotojams

Visais aukščiau išvardintais klausimais reikia skambinti į kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“ bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 0 800 20 000 ir rinktis 3-ią temą.

Dėl kompensacijos reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba pildyti prašymą elektroniniu būdu tinklalapyje: https://www.spis.lt/ .

Įmoka bus įskaityta einamąjį mėnesį, jeigu apmokėjimo platforma (bankas, "Viena sąskaita") įvykdo pinigų pervedimą tą pačią dieną.

Reikia skambinti kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 0 800 20 000 ir rinktis 3-ią temą.

Reikia skambinti kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 0 800 20 000 ir rinktis 3-ią temą.

Vandens skaitiklių rodmenys deklaruojami apmokant sąskaitas (įrašomi sąskaitoje banko šablone, savitarnos svetainėse / programėlėse „Viena sąskaita“, „Ignitis“, „Perlas Go“) . Jeigu nemokate, skaitiklių rodmenis galite pranešti telefonu 0 800 20 000 rinktis 3-ią temą arba el. paštu info@kmpc.lt

Deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis reikia kiekvieną mėnesį. Jei pavėlavote, reikia sulaukti sąskaitos ir deklaruoti rodmenis kitą mėnesį.

Reikia deklaruoti esamus skaitiklio rodmenis. Pakeisto skaitiklio rodmenys ir sunaudoto vandens kiekis bus matomas kito mėnesio sąskaitoje.

Vandens skaitikliai yra keičiami, nes jiems privalo būti atliekama periodinė metrologinė patikra (tikrinama, ar skaitikliai atitinka jiems nustatytus reikalavimus tikslumo klasei).

Pranešimai paliekami pašto dėžutėse, daugiabučių namų skelbimų lentose. Taip pat gyventojai yra informuojami telefonu, el. paštu.

Vandens skaitiklius keičia UAB „Kauno vandenys“ ar rangovinės organizacijos darbuotojai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2019-05-13 įsakymu Nr. D1 – 279 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių punktu „57. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas ar vartotojas informavo, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2, o abonentams skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.“

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (VŽ 2007-02-13, Nr. 19-742) 39.3 punktu, vartotojas (abonentas) turite teisę prašyti atlikti geriamojo vandens prietaiso neeilinę metrologinę patikrą, jeigu įtaria, kad naudojamo apskaitos prietaiso rodmenys neteisingi arba neatitinka jiems nustatytų reikalavimų.

Galima rašyti el. paštu skaitikliai.gedimai@kaunovandenys.lt arba skambinti kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 0 800 20 000 ir rinktis 3-ią temą.

Reikia skambinti kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 0 800 20 000 ir rinktis 3-ią temą.

Vandens ir nuotekų tinklai

Siūlome pasinaudoti internetinio puslapio VisaLietuva.lt paslaugomis. Taip pat galima ieškoti interneto paieškos įrankių pagalba, įvedant frazę „inžinerinių tinklų projektavimas" arba „inžinerinių tinklų darbai".

Žemės sklypo planą, žemės sklypo ar įregistruotų statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus teikia VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“.

Siūlome pasinaudoti internetinio puslapio Įmonių katalogas, įmonių paieška - VisaLietuva.lt paslaugomis. Taip pat galima ieškoti interneto paieškos įrankių pagalba įvedant frazę “geodezinė nuotrauka”.

Visą laistymo skaitiklio įrengimo aprašymą rasite www.kaunovandenys.lt puslapyje esančioje schemoje, o norint gauti detalesnę informaciją po kiekvienu žingsniu pasirinkti “Detalesnė informacija”.

Kiekvieną antradienį (jei tai nėra šventinė diena) nuo 9 iki 11 val. išduodami žemės kasimo leidimai Eksploatacijos skyriuje, adresu Chemijos g. 21, Kaunas.

Tinkamai ir laiku nesutvarkyti, neprižiūrėti inžineriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. Bendrovės „Kauno vandenys“ Centrinė dispečerinė, Avarinė tarnyba šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų. Daugeliu atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojamame vamzdyne. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5 ºC. Tačiau, kaip rodo statistika, vartotojai laiku nepasirūpina, kad jų nuosavybėje ar teritorijoje esantys vandentiekio tinklai būtų tinkamai įrengti, o patalpos apsaugotos nuo šalčio. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinerinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės taip pat teigia, kad abonentai (vartotojai) teisės

aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas. Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Kad žiemą išvengtumėte nepatogumų ir nuostolių, rekomenduojame:

· papildomai termoizoliacinėmis medžiagomis apšiltinti nešildomose patalpose esančius vandentiekio įrengimus ir vamzdynus;

· užtikrinti, jog vartotojų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo (vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais);

· jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais ir jokiu būdu nešildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrenginių medžiagos;

· jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių šalčio, leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele;

įvykus avarijai, pranešti mums avarijoms registruoti skirtu nemokamu telefonu 0 800 20 000.

Už daugiabučio namo vidaus vandentiekio, nuotekų ir kitų tinklų eksploatavimą atsako namo administratorius (namą administruojanti bendrovė) arba daugiabučio namo savininkų bendrija.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribas nustato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Kauno vandenys“ pagal tinklų turtinę priklausomybę.

UAB „Kauno vandenų" įmonės lėšomis įvadinių tinklų iki namo (sklypo ribose) nekloja.

Tokio finansavimo UAB „Kauno vandenys“ neteikia.

Pagal 2022 m. liepos 19 d. KMS sprendimą Nr. T-373 skirtas finansavimas. Kauno m. gyventojai gali kreiptis dėl nuotekų ir/ar vandentiekio įvadų įvedimo sklypo ribose (jei yra įvadas, išvadas įrengtas iki sklypo ribos). Išsamesnė informacija teikiama el. paštu dalinis.finansavimas@kaunovandenys.lt

UAB „Kauno vandenys" vandens atvežimo paslaugų neteikia.

Nuotekų išvežimo paslaugas teikiančių įmonių kontaktus galite rasti čia.

Dėl servituto sutarties pasirašymo galite kreiptis elektroniniu paštu: servitutas@kaunovandenys.lt

Neradote atsakymo į savo klausimą?

Eiti prie turinio