Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098 – Vandentiekio ir nuotekų plėtra Kaune

Vadovaujantis 2011 m. rugsėjo 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-763, patvirtintas preliminarus 40,265 mln. litų (11,662 mln. Eur) projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Kaune” biudžetas.

2011 m. gruodžio 30 d. pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098/5-08 tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (įgyvendinančiosios institucijos) ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys” (Projekto vykdytojo).

Projekto trukmė – 2011 – 2015.12.31 m.

Projekto biudžetas. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 10.819.717,41 Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 9.083.566,16 mln. Eur, LR valstybės biudžeto lėšos – 1.068.654,84 Eur, įmonės lėšos – 667.496,41  Eur.

Projekto įgyvendinimas sudarė ir sudaro galimybės neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms. Aplinkosauginiu aspektu sumažinamas neigiamas poveikis gamtinei aplinkai (ypatingai paviršiniam vandeniui). Socialiniu aspektu užtikrinami Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus atitinkantys geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų surinkimas ir išvalymas, o tai teigiamai veikia visuomenės sveikatą. Ekonominiu aspektu dalinai prisidedama prie darnaus vandentvarkos ūkio bei Kauno miesto ir rajono vystymosi. Regionų vystymosi aspektu sąlyginai užtikrinamas aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas.

Inžinerinių tinklų plėtra vyko šiuose kvartaluose: Šančiuose, Vilijampolėje, Aleksote bei buvo įrengti nuotekų tinklai su siurbline Paštuvos g. Pagal 2011-12-30 finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098/5-08, veiklas buvo pasiektos reikšmės:

Veikla 1.1.1 „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra Kaune” buvo numatyta pakloti 53 km nuotekų, bei 53 km vandens tinklų. Faktiškai pasiekta reikšmė 58,004 km nuotekų, bei 39,180 km vandens tinklų.

Veikla 1.1.2  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis” buvo numatyta pakloti 15,086 km nuotekų , bei 4,739 km vandens tinklų. Faktiškai pasiekta reikšmė 13,595 km nuotekų, bei 4,870 km vandens tinklų.

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Kaune” įgyvendinimui sudarytos 9 Rangos sutartys:

  1. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šančių gyvenamajame rajone, Kaune”.
  2. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone, Kaune”.
  3. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune”.
  4. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis.
  5. „Nuotekų tinklai su požemine buitinių nuotekų siurbline Paštuvos gatvėje, Kaune”.
  6. „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šančių gyvenamajame rajone Kaune” korektūros paslaugos”, „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone Kaune” korektūros paslaugos”, „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone Kaune” korektūros paslaugos”.
  7. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos sutarties papildomi/nenumatyti darbai Šančių gyvenamajame rajone”; „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos sutarties papildomi/nenumatyti darbai Vilijampolės gyvenamajame rajone”; „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos sutarties papildomi/nenumatyti darbai Aleksoto gyvenamajame rajone”.
  8. „Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune” FIDIC Inžinieriaus funkcijų vykdymo , statybų techninės priežiūros ir viešinimo paslaugų teikimas”.
  9. „Projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis”.

Prisijungimo prie inžinerinių tinklų tvarka:

1. Gyventojai turi pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti UAB „Kauno vandenys” Techninio-projektų skyriaus techninėje grupėje, Aukštaičių g. 43. Kartu su prašymu reikia pateikti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, namo aukštų planus iš inventorinės bylos bei žemės sklypo ribų plano kopiją. Šiame skyriuje bus paruoštos prisijungimui reikalingos prisijungimo sąlygos, pagal kurias projektuotojai parengs projektą prisijungimui prie centralizuotų miesto tinklų.
2. Gavęs salygas, pagal parengtą projektą (jį gali atlikti projektavimo licenciją turinti įmonė ar asmuo), gyventojas turi pasisamdyti statybos įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams atlikti.
3. Atlikus prisijungimo darbus, gyventojas sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojo sutartį su UAB „Kauno vandenys”.
4. Detalesnė informacija teikiama UAB „Kauno vandenys” Techninio-projektų skyriaus techninėje grupėje Tel. (8 37) 30 17 32.

Eiti prie turinio