Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009 – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra kaune

Vadovaudamiesi 2013 m. spalio 10 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-539 ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra” valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo” uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys” 2013 m. rugsėjo 9 d. pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos gavimo.

2013 m. gruodžio 23 d. pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009/5-333 tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (įgyvendinančiosios institucijos) ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys” (Projekto vykdytojo).

Projekto trukmė – 2013 – 2015 m.

Projekto biudžetas – 4.394.113,29 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos – 3.81 mln. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 0.36 mln. Eur, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys” įsipareigojo įgyvendinti projektą skirti lėšų ne mažiau – 220 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimas sudarė ir sudaro galimybės neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms. Aplinkosauginiu aspektu sumažinamas neigiamas poveikis gamtinei aplinkai (ypatingai paviršiniam vandeniui). Socialiniu aspektu užtikrinami Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus atitinkantys geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų surinkimas ir išvalymas, o tai teigiamai veikia visuomenės sveikatą. Ekonominiu aspektu dalinai prisidedama prie darnaus vandentvarkos ūkio bei Kauno miesto ir rajono vystymosi. Regionų vystymosi aspektu sąlyginai užtikrinamas aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas.

Prisijungimo prie inžinerinių tinklų tvarka:

  1. Gyventojai turi pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti UAB „Kauno vandenys” Techninio-projektų skyriaus techninėje grupėje, Aukštaičių g. 43. Kartu su prašymu reikia pateikti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, namo aukštų planus iš inventorinės bylos bei žemės sklypo ribų plano kopiją. Šiame skyriuje bus paruoštos prisijungimui reikalingos prisijungimo sąlygos, pagal kurias projektuotojai parengs projektą prisijungimui prie centralizuotų miesto tinklų.
  2. Gavęs sąlygas, pagal parengtą projektą (jį gali atlikti projektavimo licenciją turinti įmonė ar asmuo), gyventojas turi pasisamdyti statybos įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams atlikti.
  3. Atlikus prisijungimo darbus, gyventojas sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojo sutartį su UAB „Kauno vandenys”.

Detalesnė informacija teikiama UAB „Kauno vandenys” Techninio-projektų skyriaus techninėje grupėje Tel. (8 37) 30 17 32.

  1. Rangos sutartis Nr.5-342/R131230/133 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune”, 3 dalis.
  2. Paslaugų sutartis Nr. 5-344 „Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune” FIDIC Inžinieriaus, darbų techninės priežiūros, techninio projekto bendrosios ekspertizės ir viešinimo paslaugos”.
Eiti prie turinio